Sơ đồ phòng đọc


Sơ đồ phòng đọc cung cấp cho các bạn thông tin về khu vực lưu trữ, khai thác của những loại hình tài liệu khác nhau, như: báo, tạp chí; sách văn học; tài liệu nội sinh; sách tham khảo; tài liệu môn học; từ điển; tủ sách đồng môn.

Sơ đồ phòng đọc cũng cung cấp cho bạn đường đi, hướng di chuyển đến các khu vực chức năng khác nhau trong phòng đọc, như: quầy lưu hành, văn phòng hỗ trợ thông tin và nghiên cứu, không gian học tập chung, không gian nghiên cứu, không gian đọc tĩnh, khu vực máy tính, phòng học nhóm.

Bạn có thể tham khảo sơ đồ phòng đọc để khai thác không gian, nguồn tài nguyên thông tin và dịch vụ Thư viện nhanh chóng, dễ dàng.