Hướng dẫn Tìm kiếm dữ liệu môn học


Tìm kiếm đề cương chi tiết, bài giảng, đề thi, đáp án môn học

Dữ liệu này được lưu trữ trên Thư viện số Văn Lang.

Bạn đọc có nhu cầu tra cứu, khai thác, có thể:

  • Bước 1: Truy cập Thư viện số tại địa chỉ: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/
  • Bước 2: Chọn xem bộ sưu tập tài liệu Dữ liệu môn học; chọn xem các đơn vị tài liệu (bài giảng, đề thi, đáp án, ...) thuộc các ngành học tương ứng.

Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên Thư viện số để thao tác dễ dàng hơn.

Tìm kiếm giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc môn học

Các tài liệu là giáo trình, tài liệu tham khảo thuộc môn học được Thư viện sắp xếp ở khu vực Tài liệu môn học trong phòng đọc.

Bạn đọc có nhu cầu tra cứu có thể xem danh mục tại mục Tài nguyên, Cơ sở dữ liệu môn học VLU trên website.

Bạn đọc có nhu cầu đọc có thể đến phòng đọc, tìm kiếm tài liệu tại khu vực Tài liệu môn học và làm thủ tục mượn tài liệu theo quy định. 

Bạn đọc có thể tham khảo hướng dẫn tìm kiếm tài liệu trên Thư viện in để thao tác dễ dàng hơn.