Cơ sở dữ liệu ebook


Thư viện Văn Lang giới thiệu đến bạn Hướng dẫn sử dụng các cơ sở dữ liệu sách điện tử do Trường Đại học Văn Lang đầu tư mua tài khoản truy cập.

Cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học viên trong hệ thống Văn Lang có thể đăng ký sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến được Trường mua quyền truy cập. Người dùng cầntuân thủ quy trình đăng ký, cấp tải khoản và quy định sử dụng cơ sở dữ liệu của Trường.

Cơ sở dữ liệu ebook NXB Xây dựng