Quy trình nghiệp vụ


Thông tin đến bạn đọc quy trình thực hiện theo từng bước đối với các hoạt động nghiệp vụ, các dịch vụ hỗ trợ do Thư viện cung cấp.

MƯỢN TÀI LIỆU VỀ NHÀ

Bước 1: Bạn đọc trình xuất thẻ Thư viện tại quầy lưu hành.

Bước 2: Thư viện tiếp nhận thẻ, kiểm tra thông tin tài khoản của bạn đọc và phản hồi bạn đọc nếu tài khoản đang trong tình trạng không đủ điều kiện thể mượn (trễ hạn tài liệu, làm mất tài liệu chưa bồi thường).

Bước 3: Bạn đọc tìm kiếm và chọn tài liệu cần mượn trong kho và mang đến quầy lưu hành.

Bước 4: Thư viện cùng bạn đọc kiểm tra tình trạng tài liệu; tiến hành làm thủ tục mượn tài liệu cho bạn đọc; thông báo thời hạn trả tài liệu.

Bước 5: Bạn đọc nhận lại thẻ Thư viện và tài liệu mượn.

YÊU CẦU BỔ SUNG TÀI LIỆU

Bước 1: Đơn vị/cá nhân gửi yêu cầu bổ sung kèm danh mục tài liệu đến Thư viện.

Bước 2: Thư viện tiếp nhận, phân tích yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Thư viện tra trùng, thống kê tài liệu đã có trong Thư viện và lập danh sách tài liệu cần bổ sung.

Bước 4: Thư viện liên hệ nhà cung cấp, nhận báo giá.

Bước 5: Thư viện trình duyệt lãnh đạo Trường đề xuất bổ sung tài liệu.

Bước 6: Thư viện đặt hàng nhà cung cấp.

Bước 7: Thư viện nhận tài liệu, kiểm tra, nhập kho.

Bước 8: Thông báo cho đơn vị/cá nhân yêu cầu bổ sung về tình trạng tài liệu đáp ứng.

NỘP LƯU CHIỂU TÀI LIỆU

Bước 1: Khoa/Viện Đào tạo sau đại học/Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học lập danh sách nhóm/cá nhân nộp tài liệu lưu chiểu đến Thư viện bằng email hoặc công văn.

Bước 2: Khoa/Viện Đào tạo sau đại học/Phòng Hợp tác quốc tế và Nghiên cứu khoa học xác nhận đảm bảo nội dung tài liệu nộp lưu chiểu đến Thư viện đã được Hội đồng khoa học thông qua.

Bước 3: Học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên là tác giả của tài liệu liên hệ Bộ phận Bổ sung của Thư viện để khai thông tin và nộp lưu chiểu tài liệu.

Bước 4: Thư viện tiếp nhận tài liệu nộp lưu chiểu, kiểm tra số lượng và chất lượng tài liệu.

Bước 5: Thư viện cấp giấy xác nhận đã nộp lưu chiểu cho tác giả tài liệu.

Bước 6: Học viên, sinh viên, cán bộ, giảng viên, nhân viên là tác giả tài liệu xác nhận ủy quyền, cho phép Thư viện số hóa và phân phối tài liệu tham khảo phục vụ mục đích đào tạo, nghiên cứu (nếu đồng ý).

Bước 7: Thư viện nhập nho tài liệu.

KIỂM KÊ TÀI LIỆU

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm kê.

Bước 2: Ngưng phục vụ tài liệu, sắp xếp kho sách.

Bước 3: Chuẩn bị dữ liệu kiểm kê.

Bước 4: Tiến hành kiểm kê máy và kiểm kê tay.

Bước 5: Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm kê.

THANH LỌC, THANH LÝ TÀI LIỆU

Bước 1: Thư viện kiểm kê tài liệu và đề xuất thanh lọc, thanh lý tài liệu (kèm danh mục, hình thức thanh lọc, thanh lý).

Bước 2: Nhà trường ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu đề nghị thanh lý.

Bước 3: Hội đồng thẩm định tài liệu đề nghị thanh lý họp, lập biên bản thẩm định.

Bước 4: Lãnh đạo Trường ra quyết định phê duyệt Danh mục và hình thức xử lý tài liệu được phép thanh lọc, thanh lý.

Bước 5: Thư viện thanh lọc, thanh lý tài liệu theo quyết định.

Bước 6: Cập nhật tình trạng tài liệu thanh lọc, thanh lý trên phần mềm.

KHẢO SÁT Ý KIẾN BẠN ĐỌC

Bước 1: Thư viện lập kế hoạch khảo sát ý kiến bạn đọc, trình lãnh đạo Trường phê duyệt.

Bước 2: Lãnh đạo Trường xem xét, cho ý kiến điều chỉnh và phê duyệt kế hoạch khảo sát sau khi hoàn thiện.

Bước 3: Thư viện thiết kế bảng hỏi khảo sát.

Bước 4: Thư viện tổ chức khảo sát trực tiếp/trực tuyến tùy điều kiện thực tế.

Bước 5: Bạn đọc trả lời bảng khảo sát.

Bước 6: Thư viện tổng hợp thông tin trả lời từ bạn đọc, loại bỏ dữ liệu không hợp lệ, thống kê và xử lý kết quả khảo sát.

Bước 7: Thư viện lập báo cáo kết quả khảo sát.