Dịch vụ dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên


Cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu, đang giảng dạy và nghiên cứu tại Trường, đăng ký sử dụng Thư viện sẽ được cấp tài khoản để khai thác tài liệu, dịch vụ Thư viện.

Các dịch vụ hỗ trợ dành cho cán bộ, giảng viên, nhân viên như sau: