Dịch vụ dành cho đối tượng cần phục vụ đặc biệt


Đối tượng phục vụ đặc biệt là người học, cán bộ, giảng viên, nhân viên, cựu sinh viên, khách của Trường bị hạn chế vận động do bẩm sinh, tai nạn hoặc nguyên nhân khác, gặp khó khăn trong quá trình khai thác dịch vụ và tài nguyên thông tin của Thư viện.

Các dịch vụ dành cho đối tượng phục vụ đặc biệt tương ứng với nhhoms bạn đọc mà đối tượng thuộc về. Thêm vào đó, trong hoàn cảnh cụ thể mang tính đặc thù, dựa trên nhu cầu hợp pháp của đối tượng này, Thư viện có chính sách hỗ trợ riêng biệt dành cho đối tượng này. Ví dụ:

  • Chỉ dẫn lối vào phòng đọc.
  • Vị trí ngồi riêng biệt, thuận tiện.
  • Chuyển đổi loại hình tài liệu theo nhu cầu sử dụng.