Tham quan Thư viện


Các bạn quan tâm, mong muốn tìm hiểu về không gian, cơ sở vật chất của Thư viện Văn Lang có thể tham quan Thư viện thông qua hình ảnh panorama tại địa chỉ: https://vanlanguni.edu.vn/360/.

Các bạn cũng có thể đăng ký tham quan Thư viện trong các chương trình Open Day, Campus Tour thông qua ban tổ chức chương trình.

Ngoài ra, các bạn có thể đăng ký tham quan trên biểu mẫu trực tuyến. Thư viện sẽ tiếp nhận yêu cầu và phản hồi về khả năng đáp ứng.