LIÊM CHÍNH HỌC THUẬT VÀ UY TÍN ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU

(Thư viện Văn Lang – 21/3/2023) Giữ gìn tính liêm chính học thuật là một trong những yếu tố góp phần bảo đảm uy tín đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học. Nhằm áp dụng giải pháp hỗ trợ thực hiện liêm chính học thuật, Trường Đại học Văn Lang trang bị công cụ kiểm tra trùng lặp dữ liệu Turnitin.

Giữ gìn sự liêm chính trong học thuật là việc theo đuổi những nguyên tắc và giá trị đạo đức để các sản phẩm của quá trình nghiên cứu khoa học, đào tạo bảo đảm tính trung thực, minh bạch, công khai, hợp pháp. Một trong những hành vi vi phạm nghiêm trọng liêm chính học thuật chính là đạo văn. Hành vi này có thể là vô ý hoặc cố ý. Vì vậy, để phòng ngừa tình trạng này, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên, học viên, sinh viên trong việc thực hiện liêm chính học thuật, Trường Đại học Văn Lang trang bị công cụ kiểm tra trùng lặp dữ liệu Turnitin. Đây là một sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo dục, nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Turnitin hiện kết nối với hơn 80 tỷ trang web, hơn 800 triệu bài luận và hơn 60 tỷ từ và cụm từ, cùng kho tài liệu nội sinh của các tổ chức sử dụng. Nguồn cơ sở dữ liệu khổng lồ này sẽ giúp kiểm tra, đối sánh và truy xuất báo cáo tỷ lệ trùng lặp và nguồn trùng lặp của sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học cụ thể.

Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có thể sử dụng Turnintin để kiểm tra mức độ trùng lặp của bài báo, luận văn, khóa luận, đồ án, tiểu luận. Từ đó, có thể giữ nguyên hoặc xem xét, điều chỉnh để bảo đảm sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học công bố đạt được yêu cầu về tính trong sáng, trung thực.

Một góc trưng bày khoá luận, đồ án tốt nghiệp của sinh viên trong phòng đọc tĩnh (Thư viện Văn Lang)

Giảng viên, người hướng dẫn, hội đồng thẩm định bài báo, luận văn, khóa luận, đồ án, tiểu luận có thể sử dụng Turnitin như một công cụ hỗ trợ để quyết định mức độ đạt yêu cầu, khả năng thông qua đối với sản phẩm đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Turnintin là công cụ hỗ trợ. Yếu tố quyết định đối với việc giữ gìn liêm chính học thuật là ý thức, trách nhiệm của các tác giả bài báo, luận văn, khóa luận, đồ án, tiểu luận. Trường Đại học Văn Lang khuyến khích cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên sử dụng dịch vụ kiểm tra trùng lặp bằng Turnitin với chính sách ưu đãi, nhằm xây dựng niềm tin có cơ sở nơi xã hội về uy tín, chất lượng đào tạo, nghiên cứu của Trường.

Thông tin chi tiết về Dịch vụ kiểm tra sự trùng lặp bằng Turnitin: https://lib.vlu.edu.vn/cac-dich-vu/kiem-tra-trung-lap-du-lieu-bang-phan-mem-turnitin

Bài: Nhân Duyên.